برگزاری دوره های آموزشی رسانه ای

مرکز هنری رسانه ای مهر در راستای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی رسانه ای مخاطب خویش اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه های مختلف رسانه ای می نماید.