همایش دین و رسانه

این همایش در نوع خود از کمنظیرترین همایش هایی بوده که در محافل علمی و رسانه ای مهاجرین برگزار گردیده است.