مستند یک قرن احسان

مستند یک قرن احسان در روزگاری ساخته شد که غالب رسانه ها در مسیر بی ارزش ساختن فرهنگ و نابودی شخصیت های بزرگ گذشته و معاصر کار می کنند.

این مستند به زندگی و خدمات استاد احسانی (ره) از علمای برجسته ولی گمنام افغانستان می پردازد.